Name/ Location Address Telephone Number
Dammissara national collage  Nattandiya 032-2254312
Narawila Sri Ginarathana M.V  Narawila 032-2252050
 St.Sebastiya M.V  Katuneriya  032-2255530
 Alhira Muslim M.V  Kottramulla  032-2255369
 Lurdu M.V  Nattandiya  032-2254597
 Maravila Balika M.V.  Marawila  032-2254324
 Thabbowa kanitu V.  Thabbowa  032-5618725
 Thummodara Muslim V.  Nattandiya  077-7216414
 Maningala rajaye kanishta V.        Maningala,Nattandiya  071-3135810
 Sumanadamma V.      Mudukatuwa  032-2254131
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

News & Events

Scroll To Top